top of page

Nestcertificering

Ik wil graag een nestje fokken, hoe ga ik tewerk?

De Weimaranerclub heeft als doel het in stand houden en verbeteren van de Weimaraner. De verduurzaming van het ras door het terugdringen van erfelijke aandoeningen en in te zetten op genetische diversiteit.

Vanuit de Rasvereniging werd een nieuw fokreglement op poten gezet om de gezondheid van de Weimaraner in kaart te brengen. Dit fokreglement voorziet in een opvolgingssysteem om de gezondheid van de honden te monitoren en deze in kaart te brengen. Het opvolgingssysteem zorgt tevens dat we pro actief kunnen zien welke nestjes er bij welke fokker aankomen en ook aan welke gezondheidstesten werd tegemoet gekomen.

Dit geeft de mogelijkheid om op onze website de verwachte nestjes aan te kondigen met de verwachte nestcertificering die wordt behaald a.d.h.v. de uitgevoerde screenings en gezondheidstesten bij de ouderdieren.

A.d.h.v. het verwachte nestcerticifaat kan men als puppykoper zien welke engagementen en inspanningen de fokker aan de dag legt, zowel op vlak van gezondheid, dierenwelzijn, werk,…

Wat weerspiegelt nu die nestcertificering?

In het opvolgingssysteem van de rasvereniging werd een certificeringssysteem uitgewerkt in 4 gradaties om de fokkers te belonen voor hun mateloze inzet en bereidheid om de instandhouding en  verbetering van de Weimamaraner mogelijk te maken . De vereisten om een certificaat toe te kennen kan u terugvinden in de certificeringstabel. Deze tabel omschrijft per graad aan welke gezondheidstesten, onderzoeken, kwalificaties en …. werd voldaan door de fokker om dit certificaat te behalen.

De 4e graad is een certificaat dat elke ethische fokker de erkenning geeft omdat deze bewust met de gezondheid en het welzijn van de Weimaraner is begaan. Hierbij voldoet de fokker aan de minimale regelgeving van het fokreglement.

De 1e graad is het certificaat waarbij zowel gezondheid, welzijn, “will to please” als het sociale aspect zo goed mogelijk wordt bewerkstelligd door de fokker en waarbij ook de verduurzaming van het ras zo goed mogelijk wordt nagestreefd.

Met dit opvolgsysteem worden ook de fokkers gemotiveerd om de gezondheid van de verwachte pups in vraag te durven stellen en zo het fokken van gezonde pups als prioritair te beschouwen.

Ondanks dat met deze nestcertificering alles in werking wordt gesteld om gezonde pups te fokken, sluit dit niet uit dat er alsnog een pup met een onverwachte aandoening of ziekte kan voorkomen. Dit wordt dan wel tot een minimum beperkt en geeft de mogelijkheid om dit te documenteren, op te volgen en ook voor de toekomst mee te nemen wat ook het ras weer ten goede zal komen.

De fokker langs zijn kant heeft toch alles binnen zijn mogelijkheden gedaan om dit te vermijden, fokken van honden is echter nog geen exacte wetenschap.

Hoe werkt nu het opvolgingssysteem - certificatie nesten in de praktijk?

1e Geef je op als fokker voor een inlog te verkrijgen naar de webpagina fokkersplace (fokopvolging)

Mail naar kristof@weimaranerclub.be

2e Vul het formulier dekaankondiging in zodra je weet welke combinatie zal worden gemaakt

3e Vul de gezondheidsenquête in voor zowel Reu als teef.

Zend gezondheidscertificaten in (heupresultaten, ECVO resultaten, …)

Zend de showresultaten in.

Zend de resultaten m.b.t. werk in.

4e Vul het formulier dekmelding in wanneer de dekking heeft plaats gevonden.

5e Vul het formulier bevestiging van dracht in na het bezoek aan de dierenarts. Indien er geen bezoek aan de dierenarts heeft plaatsgevonden gelieve dit dan ook te melden.

Aan de hand van deze melding en de ontvangen documenten wordt het verwachte nestcertificaat bepaald conform de certificatielijst en wordt de nest met het verwachte certificaat gepubliceerd op de website.

6e Vul het formulier geboortemelding in maximaal 2 dagen na de geboorte van de pups.

7e Vul het formulier melding van de nest in tl. 7wkn na de geboorte van de pups. U ontvangt na inzending het document om de gegevens van de puppies in te voeren en ons terug door te mailen.

Het nestcertificaat wordt dan opgemaakt en toegezonden aan de fokker, alsook aan de nieuwe puppyeigenaars. Tevens ontvangen de nieuwe puppyeigenaars een gratis lidmaatschap van de rasvereniging voor één jaar, waarbij de Weiminfo digitaal wordt toegezonden. Indien ze aan activiteiten wensen deel te nemen wordt wel verzocht om de Licentie( =verzekering) van de V.d.a. te volstorten t.b.v. 8,00€.

bottom of page