Huishoudelijk reglement 

HUISHOUDELIJKREGLEMENT
Art. 1
Dit huishoudelijk reglement regelt alle zaken waarin de statuten van de vereniging niet voorzien.


Art. 2
Handelaars in honden worden niet toegelaten als lid. Als handelaars in honden worden beschouwd de personen die honden kopen en verkopen andere dan deze van hun eigen kweek.


BEHEERRAAD
Art. 3
Beheerders worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de effectieve leden op de algemene statutaire ledenvergadering. Tijdens de eerste bestuursvergadering volgend op de algemene statutaire ledenvergadering worden de bestuursfuncties door het nieuwe bestuur verdeeld. Nadien word er een algemene ledenvergadering gehouden waar men de nieuwe beheerraad voorstelt en met hun functies. Op de dagorde van de algemene ledenvergadering staan de volgende punten:
     - verslag van de algemene statutaire vergadering
     - activiteiten voor het komende jaar
     - uitreiking wisselbeker schoonheid + verslag
     - uitreiking wisselbeker jacht + verslag
     - uitreiking wisselbeker africhtingbrevet + verslag


De Beheerraad bestaat uit:
A. Het dagelijks bestuur: – Voorzitter – Secretaris – Penningmeester


B. Beheerders met of zonder functie waaronder een ondervoorzitter en een verslaggever. Deze laatste twee functies kunnen met een andere functie gecumuleerd worden. Alle beheerders zijn verplicht hun taken en plichten correct en plichtsgetrouw te volbrengen. Het mandaat van beheerder is onbezoldigd. Terugbetaling van kosten is toegestaan.(03-2005)


Art. 4
De functies van het dagelijks bestuur kunnen niet gecumuleerd worden. Leden van het dagelijks bestuur mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin. Beroepsfokkers kunnen zich niet. kandidaat stellen voor de beheerraad. Beroepsfokkers zijn mensen die meer dan 2 nesten per jaar of meer dan 3 nesten in twee jaar fokken met de weimaraners waarvan ze eigenaar of mede-eigenaar zijn.(03-02-2001)


Art. 5
De voorzitter van de beheerraad leidt alle vergaderingen. Hij regelt de volgorde van de behandeling der zaken op de diverse vergaderingen en zorgt voor de toepassing der statuten en huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen, het woord te geven en/of te ontnemen of de vergadering te doen verlaten. Hij ondertekent de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen.(03-2005)


Art. 6
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid. hij heeft dezelfde rechten en plichten.


Art. 7
De secretaris voert alle briefwisseling van de vereniging waarvan hij kopie houdt en er op elke beheerraadsvergadering verslag over uitbrengt. De secretaris is verantwoordlijk voor de administratie. Hij houdt de verslagen bij van alle door de vereniging gehouden vergaderingen, evenals de kasverslagen. Hij duidt een verslaggever aan die een verslag van elke bestuursvergadering maakt.


Art. 8
De verslaggever verzorgt de redactie van het clubblad. Hij stelt een Verslag op van elke beheerraadsvergadering. Jaarlijks stelt hij een verslag samen omtrent de activiteiten van de vereniging. Dit verslag zal na goedkeuring van de beheerraad op de dagorde van de statutaire algemene vergadering worden geplaatst en na goedkeuring van deze op de dagorde van de algemene ledenvergadering. (03-2005)


Art. 9
De penningmeester is verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de vereniging. Voor het doen van uitgaven en voor het aangaan van verbintenissen behoeft hij de goedkeuring van de beheerraad. Hij is gelast met het bijhouden van de boekhouding en legt verantwoording af voor zijn beheer. Hij zorgt voor de financiële afwikkeling van ieder door de vereniging gehouden manifestatie. De rekeningen en verantwoordingsstukken worden voor de jaarlijkse statutaire algemene vergadering aan een onderzoek onderworpen door een door de leden aangestelde kascommissie van twee leden die geen lid zijn van de beheerraad. De goedkeuring door de algemene vergadering van de rekeningen wordt beschouwd als décharge aan de penningmeester voor diens beheer van het verlopen jaar. Van alle door de vereniging aanvaarde leden, houdt hij een alfabetische en numerieke lijst bij. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de ledenlijst; voor de opname der nieuwe leden, na aanvaarding door de beheerraad; voor de inning der gelden; de verzending der lidkaarten en het doorgeven van de namenlijst der leden. Hij is belast met de aangifte in de inkomstenbelastingen en met de formaliteiten voor de betaling van de registratierechten en de BTW. De penningmeester regelt de verplichte publicaties in de bijlagen van het Belgische Staatsblad en legt regelmatig de ledenlijst en eventueel de rekeningen neer bij de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg. De penningmeester waakt op het bewaren van de documenten.(03-2005)


Art. 10
Alle beheerders hebben als taak de anderen te helpen in het uitvoeren van hun functie. De niet in functie benoemde beheerders komen hiervoor het eerst in aanmerking.


Art. 11
Alle beheerders verbinden zich ertoe om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan het dagelijks bestuur over te dragen.


Art. 12
De beheerraad kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een of meerdere beheerders of aan derden. In dit geval wordt de omvang van de bevoegdheden van de mandataris en de duur van zijn mandaat nauwkeurig omschreven. Bij gebrek aan nauwkeurige omschrijving, dekt het toegekende mandaat enkel de daden van dagelijks beheer van de vereniging en dit voor de duur van een jaar. Het aftreden of herroepen van een beheerder maakt een einde aan elk door de beheerraad toegekend mandaat. De voorzitter, de secretaris, de afgevaardigd beheerder of elke derde uitdrukkelijk afgevaardigd tot dit doel door de beheerraad, afzonderlijk handelend, kunnen een bankrekening of spaarboekje openen op naam van de vereniging. De beheerraad zal evenwel op de hoogte gebracht worden van deze daden bij de volgende vergadering van de beheerraad. De voorzitter, de secretaris, de schatbewaarder, de afgevaardigd beheerder of elke derde uitdrukkelijk afgevaardigd tot dit doel door de beheerraad, afzonderlijk handelend, kunnen elke aangetekende brief of door de post of een andere toeleveringsdienst toegestuurd pakje voor naam en voor rekening van de vereniging afhalen.


Art. 13
Tenzij andersluidende bepaling in het proces-verbaal van de beheerraad, tekent elke beheerder geldig de geschriften regelmatig beslist door de beheerraad. Evenwel kunnen daden van dagelijks beheer geldig getekend worden door een ad hoc persoon afgevaardigd door de beheerraad, zonder dat een beslissing van de beheerraad noodzakelijk is.


Art. 14
Elke beheerder die ontslag wil nemen moet dit schriftelijk meedelen aan de beheerraad. Evenwel zal dit mandaat van beheerder slechts einde nemen op de datum van de algemene vergadering niettegenstaande deze persoon ondertussen zijn hoedanigheid van beheerder verliest.


VERGADERINGEN
Art. 15
De beheerraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of in geval van belemmering, door een beheerder. Plaats en datum wordt door de voorzitter bepaald. De beheerraad komt minsten één keer per trimester samen. De oproeping van de beheerraad gebeurt schriftelijk minstens acht dagen voor de vastgestelde datum voor de vergadering van de beheerraad. Ze bevat de dagorde. De beheerraad vergadert enkel over de punten ingeschreven op de dagorde. Uitzonderlijk kan vergaderd worden over een niet op de dagorde ingeschreven punt als twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat. De beheerraad vergadert geldig als de helft van de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk bestuurslid dat te dikwijls afwezig is op beheerraadsvergaderingen zonder gegronde reden, zal beschouwd worden als aftredend.


Art. 16
De beslissingen van de beheerraad worden genomen door de absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige personen of vertegenwoordigde bestuursleden (twee derde van de geldige stemmen). De blanco en ongeldige stemmen alsook de onthoudingen worden niet meegeteld om de meerderheid te berekenen. In geval van verdeeldheid van de stemmen is die van de voorzitter of van diegene die hem vervangt, beslissen. Elk bestuurslid met een tegenstrijdig belang aan datgene van de vereniging kan niet deelnemen aan vergaderingen en aan de stemming over dat punt van de dagorde.


Art. 17
Het verslag van de beheerraadsvergadering wordt door de aanwezige leden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering. Op de daaropvolgende vergadering wordt een kopie van het goedgekeurde verslag overhandigd aan de aanwezige leden. De afwezige leden bekomen hun exemplaar op de eerstvolgende vergadering waarop zij aanwezig zijn.


Art. 18
Elk effectief lid heeft het recht punten op de dagorde van de algemene statutaire ledenvergadering te plaatsen. Deze dienen in het bezit te zijn van het secretariaat voor 15 januari. Ze dienen te worden overgemaakt per aangetekende brief. (03-2005)


Art. 19
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelachtige gevallen beslist de voorzitter of de stemming schriftelijk zal geschieden en bepaalt hij de wijze waarop deze schriftelijke stemming zal gehouden worden.


Art. 20
Toegang tot de algemene statutaire ledenvergadering hebben enkel alle effectieve leden, toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben de geschorste en/of uitgesloten leden behalve op de algemene statutaire ledenvergadering en dit ter verdediging ter zake van hun schorsing of uitsluiting. (03-2005)


STEMMINGEN
Art. 21
Ongeldige stemmen (d.i; ondertekend, blanco, onduidelijk of iets anders bevattend dan de naam van de kandidaat of wat door de voorzitter verzocht werd) komen niet in aanmerking.


Art. 22
Bij staking van stemmen wordt het voorstel weerhouden tot de volgende vergadering. Mochten alsdan wederom de stemmen staken, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.


RECHTSZAKEN
Art. 23
De rechtsvorderingen, en als eiser en als verweerder, worden ingesteld of verdedigd uit naam van de vereniging door een ad hoc persoon aangeduid door de beheerraad. Als de rechtsvordering wordt ingesteld tegen een lid van de vereniging of een beheerder, wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering en wordt de rechtszaak ingesteld door de ad hoc persoon aangeduid door de algemene vergadering.

LIDMAATSCHAP
Art. 24
De voordelen van het lidmaatschap van de “Belgische Weimaranervrienden” zijn :
- alle leden, met uitzondering van de gezinsleden, ontvangen zonder bijbetaling het clubblad;
- gratis gebruik van de diensten voor fokadvies;
- vermindering op toegang- en inschrijfgelden op manifestaties ingericht door de “Belgische Weimaranervrienden”;
- gebruik maken van de dienst voor pupbemiddeling (zie voorwaarden in artikel 29 van het huishoudelijk reglement);
- gratis verschijnen op de dekreuenlijst (zie voorwaarden in artikel 28 van het huishoudelijk reglement).


Art. 25
Zij die wensen op te houden lid te zijn van de vereniging moeten de secretaris hiervan uiterlijk op één december per aangetekende brief verwittigen.


Art. 26
De beheerraad heeft het recht een lid te schorsen en/of uit te sluiten wegens wanbetaling van de bijdragen.
(03-02-2001)


DIVERSE
Art. 27
De beheerraad zal kunnen beslissen welke proeven geschikt zijn bij te dragen tot de verbetering van het ras. De organisatie van deze proeven kan overgedragen worden aan het dagelijks bestuur of aan een commissie daartoe opgericht.


Art. 28

Opdat een reu op de dekreuenlijst zou verschijnen, dient hij aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1 de reu moet de minimumleeftijd hebben van 18 maanden.
2. de reu moet door een Commissie voor heupdysplasie beoordeeld zijn op heupdysplasie en moet minimum een

  resultaat HD A of HD B behaald hebben, deze regel geldt ook voor buitenlandse reuen. Dekreuen mogen nooit teven aanvaarden, die een HD C – of erger – hebben.
3. de reu moet minimum 2 showresultaten behaald op een officiële show (ondersteund door de FCI) kunnen

  voorleggen; die resultaten bevatten min. 1U en min. 1 ZG behaald in de tussenklas, werkklas, open klas of

  kampioensklas; daarvan werd er 1 resultaat behaald op de Belgische clubmatch.
4. De dekreu moet minstens 2 werkuitslagen behaald hebben. Voor de Duitse en de Oostenrijkse proeven maken we

  een uitzondering op het aantal. Hier kan één HZP, VGP, Feld und Wasserprufung volstaan. De uitslagen mogen uit

  volgende disciplines gehaald worden:

-    Op een officiële veldwedstrijd in binnen of buitenland minimum een CQN.
-    België: Basisbrevet, Africhtingsbrevet en alle werkresultaten die worden behaald in een wedstrijd die

      georganiseerd worden door de club (vb. TAN)
-    Nederland: KNJV-C diploma, KNJV-B diploma, KNJV-A diploma, WSH-Proeven (met name Zweet en

      Sleepspoor proef), MAP, Nimrod, Midwinter Working Test
-    Frankrijk: TAN, BICP 
-    Duitsland: VJP, HZP, VGP
-    Oostenrijk: Anlageprufung, Feld und Wasserprufung, VGP
-    Werkresultaten die in andere landen worden behaald dan hierboven opgesomd, worden individueel besproken

      door het bestuur van de Belgische Weimaranerclub
5. De reu moet een officiële attest hebben van zijn genetische DNA-code vanaf 01/01/2009. De buitenlandse

  dekreu moet een attest hebben van de genetische code compatibel ISAG 2006. De verantwoordelijke moet een

  kopie hebben van dit attest.
6. Iedere reu, geboren vanaf 01/01/2008, en ingeschreven in België op de LOSH, moet verplicht een certificaat

  conformiteit rasstandaard voorleggen. Hij moet hiervoor minstens de kwalificatie ZG behaald hebben op een

  Belgische tentoonstelling of op onze Clubmatch of een toelating LOSH fok-dag georganiseerd door de KMSH.
7. De eigenaar die zijn dekreu op de dekreuenlijst wil laten opnemen, dient min. 1 jaar lid te zijn van de club.
8. De eigenaar van de reu verplicht zich ertoe een kopie van de officiële stamboom, een kopie van het resultaat van

  heupdysplasie, een kopie van de twee resultaten op schoonheidswedstrijden, een kopie van de 2 werkresultaten, een

  kopie van het keurrapport bekomen op de clubmatch, het officiële attest van de genetische DNA-code en het

  certificaat conformiteit rasstandaard toe te sturen aan de verantwoordelijke dekreuenlijst, adres zie website.


Art. 29/A
Om pupbemiddeling te bekomen van de vereniging, moet aan volgende voorwaarden voldaan worden: De eigenaar van de teef moet minimum één jaar lid zijn van de vereniging.
Om op de aanbevolen lijst te verschijnen moeten de eigenaar van het nest volgende documenten overmaken aan de verantwoordelijke van de pupbemiddeling:
1. kopie van dek- en geboorteaangifte, samen met naam, adres en telefoonnummer van eigenaar van de teef
2. kopie van de stamboom van de beide ouderdieren
3. kopie van resultaat van heupdysplasie van beide ouderdieren; dit resultaat dient een HD A of HD B te zijn.
4. Ouderdieren, geboren vanaf 01/01/2008, moeten verplicht een “certificaat toelating LOSH-fok” voorleggen
5. De eigenaar van een loopse teef kan zijn teef voorbrengen op de Belgische clubmatch, buiten wedstrijd, om een keurverslag te bekomen voor een eventueel toekomstig nestje.
6. D
e beide ouderdieren moeten minimum 2 showresultaten behaald op een officiële show (ondersteund door de FCI) kunnen voorleggen; die resultaten bevatten min. 1U en min. 1 ZG behaald in de tussenklas, werkklas, open klas of kampioensklas; daarvan werd er 1 resultaat behaald op de Belgische clubmatch.
7. De beide ouderdieren moeten minstens 2 werkuitslagen behaald hebben. Voor de Duitse en de Oostenrijkse proeven maken we een uitzondering op het aantal. Hier kan één HZP, VGP, Feld und Wasserprufung volstaan. De uitslagen mogen uit volgende disciplines gehaald worden:
-    Op een officiële veldwedstrijd in binnen of buitenland minimum een CQN.
-    België: Basisbrevet, Africhtingsbrevet en alle werkresultaten die worden behaald in een wedstrijd die georganiseerd worden door de club

      (vb. TAN)
-    Nederland: KNJV-C diploma, KNJV-B diploma, KNJV-A diploma, WSH-Proeven (met name Zweet en Sleepspoor proef), MAP,

      Nimrod, Midwinter Working Test
-    Frankrijk: TAN, BICP 
-    Duitsland: VJP, HZP, VGP
-    Oostenrijk: Anlageprufung, Feld und Wasserprufung, VGP
-    Werkresultaten die in andere landen worden behaald dan hierboven opgesomd, worden individueel besproken door het bestuur van de

      Belgische Weimaranerclub
8. De eigenaar van de teef  verplicht zich ertoe een kopie van de officiële stamboom, een kopie van het resultaat van heupdysplasie, een kopie

van de twee resultaten op schoonheidswedstrijden, een kopie van de 2 werkresultaten, een kopie van het keurrapport bekomen op de clubmatch, het officiële attest van de genetische DNA-code en het certificaat conformiteit rasstandaard toe te sturen aan de verantwoordelijke van de pupbemiddling, adres zie website.

eigenaar van de teef verplicht zich ertoe een kopie van al de gevraagde resultaten toe te zenden aan de verantwoordelijke van de pupbemiddeling.
9. Het bestuur eigent zich het recht toe om de nestjes, waarvoor pupbemiddeling gevraagd wordt, te bezoeken en te checken op fokcondities.
10. De DNA-procedure wordt verplicht voor alle nesten geboren vanaf 01/01/2009.
11. Beide ouderdieren moeten hun TST (socialisatietest) behaald te hebben.


Voldoet het nest niet aan bovenstaande voorwaarden dan kan het nest eventueel op de informatieve lijst geplaatst worden. Een nest kan enkel op de informatieve lijst geplaatst worden als:
1. Resultaat van heupdysplasie van beide ouderdieren gekend is : dit resultaat dient een HD-A of HD-B te zijn.
2. Ouderdieren, geboren vanaf 01/01/2008, moeten verplicht een “certificaat toelating LOSH-fok” voorleggen. De ouderdieren moeten hiervoor minstens de kwalificatie “goed” behaald hebben op een Belgische tentoonstelling of op onze Clubmatch of een “Toelating LOSH fok”-dag.
3. De DNA-procedure wordt verplicht voor alle nesten geboren vanaf 01/01/2009.
Eveneens zal de fokker de verantwoordelijke van de pupbemiddeling op de hoogte houden van de verkoop van de pups. Indien er na 14 dagen na de laatste contact name geen contact meer is geweest, zal het nest van de lijst verwijderd worden.


Art. 29/B
Reglement om op de fokkerslijst van de club te komen:
1. Elk nest van de fokker dient op de aanbevolen lijst geplaatst te kunnen worden en bijgevolg dienen fokkers er dus voor te zorgen dat al hun nesten voldoen aan de criteria vermeld in artikel 29/A.

2. Een fokteef mag pas gedekt worden van pas minimumleeftijd 22 maanden (zie  dek- en geboorteaangifte).
3. Een fokteef mag niet meer dan 3 nesten produceren in haar ganse leven en er dient telkens minstens 1 jaar tussen 2 nesten van dezelfde teef te zitten.
4. Een fokker mag niet meer dan 2 nesten per jaar produceren. En dit bij voorkeur gespreid in de tijd (bijvoorbeeld: 1 nest in het voorjaar en 1 nest in het najaar).
5.. Pups mogen niet voor de leeftijd van 7 weken naar de nieuwe eigenaars vertrekken. Aanbevolen wordt dat pups minstens 8 weken bij de fokker blijven.
6. Er wordt niet gefokt met bijlage-stambomen zoals RISH en/of ALSH-stambomen. De pups moeten een officieel erkende stamboom hebben (LOSH, NHSB, …).
De fokkerslijst zal gepubliceerd worden op de website van de club.


Art. 30
Elk jaar wordt door de club een wisselbeker schoonheid uitgereikt op de algemene vergadering. Reglementen om deel te nemen zijn de volgende:
1. deelnemer moet lid zijn van de vereniging
2. enkel de resultaten op de nationale CAC en CACIB schoonheidswedstrijden, evenals de belgische clubshow komen in aanmerking
3. de behaalde resultaten dienen opgestuurd naar de verantwoordelijke : een kopie van de behaalde resultaten (diploma met duidelijke vermelding van catalogusnummer en eventuele CAC en/of CACIB-kaarten) en een kopie van de cataloguspagina waar de hond vermeld staat, begeleidende brief met daarin datum en plaats van de show, naam van de keurmeester, volledige naam van de hond, haarvariëteit, klas van deelname en resultaat, naam van de eigenaar. Deze documenten moeten naar de verantwoordelijke gezonden worden voor einde februari, einde mei, einde augustus en einde november. De in december behaalde resultaten dienen uiterlijk op 10 januari toekomen bij de verantwoordelijke, zoniet tellen deze resultaten niet meer mee voor de uiteindelijke puntentelling.
4. Puntentelling : Goed : 1 punt; Zeer Goed : 2 punten; Uitmunten : 3 punten, RCAC en/of RCACIB : 5 punten; CAC en/of CACIB : 6 punten. Op de jaarlijkse “special” en “clubmatch” worden de behaalde punten verdubbeld.
5. Om aanspraak te kunnen maken op de wisselbeker dient een lid zijn inschrijvingsgeld betaald te hebben voor 15 februari van het lopende jaar.


Art. 31A
Elk jaar wordt door de club een wisselbeker jacht uitgereikt op de algemene vergadering. Reglementen om deel te nemen zijn de volgende:
1. deelnemer moet lid zijn van de vereniging
2. enkel de resultaten van belgische voorjaars- en najaarsveldwedstrijden komen in aanmerking
3. volgende documenten dienen opgestuurd te worden naar de verantwoordelijke:
– een kopie van de eerste bladzijde van het werkboekje waar de naam van de hond staat vermeld en
– een kopie van de bladzijde van het werkboekje waar het behaalde resultaat werd ingeschreven.
Deze documenten moeten naar de verantwoordelijke gezonden worden voor einde februari, einde mei, eind augustus en eind november. De in december behaalde resultaten dienen uiterlijk op 10 januari toe te komen bij de verantwoordelijke, zoniet tellen deze resultaten niet meer mee voor de uiteindelijke puntentelling.
4. Puntentelling : CQN = 2 punten, Goed = 3 punten, Zeer Goed = 4 punten, Uitmuntend = 7 punten, 3de Uitmuntend = 8 punten, 2de Uitmuntend = 9 punten, 1ste Uitmuntend = 10 punten, RCACT = 11 punten, CACT = 12 punten, RCACIT = 13 punten, CACIT = 14 punten.
Punten zijn niet cumuleerbaar, enkel het beste resultaat wordt in aanmerking genomen. Bijvoorbeeld: 1U met CACT = 12 punten of 1U met CACT + CACIT op dezelfde dag = 14 punten.
Punten worden vervolgens vermenigvuldigd met een factor naargelang de klasse waarin wordt deelgenomen:
- jeugd of amateur: x 1
- open: x 2
5. Om aanspraak te kunnen maken op de wisselbeker dient een lid zijn inschrijvingsgeld betaald te hebben voor 15 februari van het lopende jaar.


Art. 31B
Elk jaar wordt door de club een wisselbeker Africhtingbrevet jacht uitgereikt op de algemene vergadering. Reglementen om deel te nemen zijn de volgende:
1. deelnemer moet lid zijn van de vereniging
2. enkel de resultaten van de africhtingbrevetten behaald in België komen in aanmerking na optelling van deze resultaten bekomt men de winnaar.
3. volgende documenten dienen opgestuurd te worden naar de verantwoordelijke: een kopie van al de behaalde africhtingbrevetten. (03-2005)
4. Om aanspraak te kunnen maken op de wisselbeker dient een lid zijn inschrijvingsgeld betaald te hebben voor 15 februari van het lopende jaar.


Art. 32
In gevallen waarin het huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien heeft de beheerraad het recht die maatregelen te treffen die hij nodig acht.


Art. 33
Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen overgegaan worden mits goedkeuring door een twee derde meerderheid der aanwezige effectieve leden op een algemene statutaire vergadering die vooraf gaat aan de algemene ledenvergadering. (03-2005)
Dit huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de algemene vergadering en door de vergadering van de beheerraad van 15 februari 1997 treedt onmiddellijk in voege.
Volgende artikels werden tijdens de vergadering dd 30.06.2000 gewijzigd en goedgekeurd:
Art.4 – Art.26 – Art.28.2 – Art.28.3 – Art.29.3 – Art.29.4 – Art.29.5 – Art.29.6 – Art.29.7 – Art.31.3
Zij treden onmiddellijk in voege na goedkeuring door de algemene vergadering van 03-02-2001, met uitzondering van Art.28.2 en Art.29.5 die in januari 2002 in voege treden. Dit om de eigenaars van de dekreuen en de teven de mogelijkheid te geven zich in orde te stellen met het huishoudelijk reglement goedgekeurd in 2001.
Aanpassing Art.28 bijvoeging van punt 4 en goedgekeurd door de beheerraad dd.07.03.03.
Wegens aanpassing van de statuten dit volgens de wetgeving op de VZW, werden volgende artikels aangepast, en goedgekeurd op de algemene statutaire vergadering van 03 – 2005:
Art.3 – Art.5 – Art.8 – Art.9 – Art.18 – Art.20 – Art.28.1 – Art.29.5 – Art.31
Volgende artikels werden tijdens de vergadering dd 06.03.2013 gewijzigd en goedgekeurd:
Art.28 – Art.29A – Art.29B – Art.30 – Art.31A – Art.31.B