top of page

Statuten

Art.1
Op 15 februari 1997 werd door de ondergetekenden:
Christa Meulders, Mortelbroekstraat 19, 3221 Averbode
Jacques Clainquart, Place des Houtchamps 12, 7322 Pommeroeul
Monique Van Hover-Gesels, Marktweg 16, 9300 Aalst
Een vereniging zonder winstoogmerk opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921. In de hierna volgende artikelen zal zij genoemd worden : “de vereniging”. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk ogenblik ontbonden worden mits in acht name van artikel 32 van deze statuten.
Art.2
De vereniging is, onder het erkenningnummer 874, aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (KKUSH) waarvan zij zowel het huidige alsook elk toekomstig reglement aanvaardt. Zij erkent de Conventie van 12 februari 1928 die een herziening inhoudt van het Pact van 6 januari 1908 en
aan de basis ligt van de Belgische Kynologische Vereniging. Zij verbindt er zich toe elke organisatie niet aangesloten bij de KKUSH of het FCI (Fédération Cynologique Internationale) noch moreel, noch daadwerkelijk te steunen.
Art.3

De maatschappelijke zetel is gevestigd in België, te 3990 Wijchmaal, Sint Hubertusstraat 2A, Arrondisement Maaseik. De beheerraad kan beslissen de maatschappelijke zetel over te brengen naar een ander plaats in België.


DOEL VAN DE VERENIGING
Art.4
Het doel van de vereniging is elkeen geïnteresseerd in de fok, het gebruik en de verbetering van het ras Weimaraner (zowel kort- als langhaar) samen te brengen. Daartoe zal ze alle middelen aanwenden ter bevordering van het fokken en gebruiken van rashonden. Ze kan alle daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel mits deze niet in strijd zijn met de bepalingen van de KKUSH of met de wet. Ze kan namelijk haar medewerking verlenen aan, organiseren, diensten beheren en deelnemen aan elke activiteit gelijksoortig aan haar doel. Zij verbiedt alle inname van positie en discriminatie ten opzicht van politieke, godsdienstige en linguïstische aard.


DE LEDEN
Art.5
Het aantal leden is onbeperkt, maar mag nooit minder bedragen dan 3. Buitenlanders zijn tot de vereniging toegelaten; nochtans moet twee derde der leden de Belgische nationaliteit bezitten. Zij mogen geen deel uitmaken van kynologische verenigingen niet aangesloten bij de KKUSH
of van buitenlandse kynologische verenigingen niet aangesloten bij de nationale organisatie erkend door het FCI.
Art.6
De vereniging is samengesteld uit leden, zijnde aangesloten leden en effectieve leden. Het jaarlijkse lidgeld is vastgesteld op een maximum van 40 Euro. Alle leden die hun lidgeld betalen zijn toegetreden leden. Effectieve leden zijn aangesloten leden, die op vrijwillige basis en voorgedragen door minimum 2 effectieve leden, in deze hoedanigheid worden aangenomen door de raad van bestuur.
Art.7
De nieuwe leden zijn achtbare meerderjarige personen. Om lid van de vereniging te worden, dient men zich schriftelijk, gebruik makend van de officiële formulieren die men op het secretariaat of op de site van de club kan bekomen, tot het secretariaat te wenden. De lijst van kandidaat leden wordt zo spoedig mogelijk via het clubblad bekend gemaakt. Eventuele bezwaren tegen het lidmaatschap dienen binnen de maand na het verschijnen van dit clubblad aan de beheerraad meegedeeld te worden. Deze onderzoekt de eventuele bezwaren en bij het weigeren van een kandidaat lid is de beheerraad niet gehouden de reden hiervan op te geven. De geweigerde kandidaat kan zijn kandidatuur slechts opnieuw stellen twee jaar na de datum van de weigering. Handelaars in honden kunnen niet toegelaten worden als lid. Beroepsfokkers kunnen zich niet kandidaat stellen voor de raad van bestuur. Beroepsfokkers zijn mensen die meer dan 2 nesten per jaar of meer dan 3 nesten in twee jaar fokken met de weimaraner waarvan ze eigenaar of mede-eigenaar zijn.
Art.8
De aangesloten leden zijn steeds vrij zich terug te trekken uit de vereniging, de effectieve leden dienen hun ontslagname schriftelijk bekend te maken aan de secretaris.
Art.9
Elk ontslagnemend of uitgesloten lid, alsook hun rechthebbenden, hebben geen enkel recht op sociale verwezenlijking. Zij kunnen het bedrag van de bijdragen gestort door hen of door hun lasthebbers niet terug eisen. Zij kunnen noch opgave of overlegging van de rekeningen, noch plaatsing van zegels, noch inventaris eisen of vorderen. Zij zijn echter wel gehouden tot de betaling van de eventuele achterstallige bijdragen.
Zij kunnen geen rechten laten gelden op het maatschappelijk vermogen.
Art.10
De verplichting van elk lid is strikt beperkt tot het bedrag van zijn bijdragen. 


JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Art.11
Het bedrag der jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks door de algemene vergadering bepaald dit op aanvraag van het bestuur en goedgekeurd door de effectieve leden. De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd door elk lid wiens naam voorkomt op de ledenlijst afgesloten op 15 december van elk jaar.


STRAFBEPALINGEN
Art.12
De toegetreden leden en de effectieve leden die hun lidgeld niet betalen na een maand na de herinnering hen toegezonden zullen als ontslag nemend beschouwd worden. De beheerraad kan een lid dat zich schuldig gemaakt heeft aan één van de punten van de statuten of aan de eerbaarheid of de regels van goed fatsoen schorsen tot aan de uitspraak van de algemene vergadering. De definitieve uitsluiting van een lid kan enkel uitgesproken worden door de gewone algemene vergadering en dit met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemmen. Het lid waarvan uitsluiting wordt overwogen zal verwittigd worden en per aangetekend schrijven uitgenodigd worden op de gewone algemene vergadering waar men zal beslissen. De uitspraak van de gewone algemene vergadering zal door de beheerraad aan de betrokkene medegedeeld worden binnen de 8 dagen volgend op de gewone algemene vergadering. Elk lid, door een straf getroffen, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de kynologische raad.


DE BEHEERRAAD
Art.13
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie bestuurders. Deze zijn gekozen uit de effectieve leden na een oproep als kandidaat en worden verkozen door de algemene vergadering met algemeenheid van stemmen dit is de helft plus één van de aanwezige leden. Het mandaat van bestuurder is voor drie jaar. Deze eindigt op de datum van de derde gewone algemene vergadering volgend op deze waar hij als bestuurder werd aangesteld. Iedere bestuurder is herverkiesbaar.
Art.14
De bevoegdheden van de leden van de raad van bestuur alsook de volgorde van uittreden zijn vastgelegdt in het huishoudelijk reglement. Indien er voor een bestuurslid geen vervanger is zal deze zijn functie blijven behouden tot men een vervanging heeft. De raad van bestuur kan tijdelijk een vervanger aanduiden voor een van zijn leden en dit tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. Iedere kandidaat voor de raad van bestuur dient zijn kanidatuur in te zenden binnen de opgegeven termijn door de vereniging.
Art.15
De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid voorzien van een behoorlijk ondertekende geschreven volmacht. Een bestuurslid kan slechts volmachtdrager zijn van één volmacht.
Art.16
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, welke samen het uitvoerend bestuur vormen.
Art.17
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer van de vereniging en de verwezenlijking van haar doel, waaronder begrepen het beheren, hypothekeren en het uitvoeren van alle andere daden i.v.m. bezittingen van de club. Alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is door de wet, de statuten of het interne regelement aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheden van de raad van bestuur.
Art.18
Het uitvoerend bestuur is belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, handelt alle lopende zaken af en treedt op in naam van de vereniging in spoedeisende gevallen, doch geeft hiervan verantwoording op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur. Verbintenissen met betrekking tot het uitvoerend bestuur worden door één lid van het uitvoerend bestuur geldig ondertekend. Voor notariële akten is de handtekening van twee leden van het uitvoerend bestuur vereist. In juridische aangelegenheden zal de vereniging vertegenwoordigd worden door de voorzitter of door een gevolmachtigde aan te duiden door de raad van bestuur.
Art.19
De bestuurders oefenen hun functie gratis uit. Evenwel kunnen de gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie terugbetaald worden.
Art.20
De bestuurders nemen, wegens hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn tegenover de vereniging slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.


ALGEMENE VERGADERING
Art.21
De gewone algemene vergadering heeft de hoogste bevoegdheid binnen de vereniging. De gewone algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Alle effectieve leden hebben stemrecht. De gewone algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
Art.22
De gewone algemene vergadering bezit de rechten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet, de huidige statuten of het reglement van interne orde. De bevoegdheden van de gewone algemene vergadering bevatten het recht
1. om de statuten te wijzigen,
2. om nieuwe leden toe te laten,
3. om een lid uit te sluiten,
4. om de beheerders aan te duiden en af te zetten,
5. om jaarlijks de begrotingen en de rekeningen goed te keuren,
6. om het reglement van interne orde en de wijzigingen hieraan goed te keuren,
7. om te beslissen een gerechtelijke daad te stellen tegen elk lid van de vereniging
of elk lid dat een mandaat uitoefent in de vereniging alsook tegenover elke derde.
Art.23
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de loop van het eerste trimester, plaats en datum door de raad van bestuur te bepalen. De uitnodigingen en de dagorde zullen meedegedeeld worden per brief minimum 15 dagen voor de vergadering. Zij bevatten de dagorde, plaats en uur. Ieder effectief lid heeft recht op één stem. Het stemmen per volmacht is toegelaten maar beperkt tot één volmacht per effectief lid. Elk voorstel, onderschreven door één derde van de leden, moet op de dagorde voorgedragen worden.
Art.24
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen belegd worden zo dikwijls als de raad van bestuur dit nodig acht of
wanneer een derde van het aantal effectieve leden daartoe een met reden omkleed verzoek doet. In dit laatste geval roept de raad van bestuur een buitengewone algemene vergadering samen binnen de maand volgend op het verzoek.
Art.25
De raad van bestuur is verantwoording verschuldigd op de jaarlijkse gewone algemene vergadering. De algemene vergadering geeft ontlasting aan de bestuurders. De besluiten van de gewone algemene vergadering worden via het clubblad aan de leden en aan derden meegedeeld.
Art.26
Alle besluiten vereisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen plus één, voor zover bij de wet niet anders is bepaald. De wijze van stemmen wordt door het huishoudelijke reglement bepaald.


BEGROTING EN REKENINGEN
Art.27
Elk jaar worden de rekeningen van het voorgaande jaar opgesteld en wordt de begroting voor het lopende jaar opgemaakt.
Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de jaarlijkse gewone algemene vergadering. De gewone algemene vergadering stelt twee commissarissen aan die de rekeningen van de vereniging zullen controleren. Zij hebben een mandaat voor 2 jaar.


WIJZIGING EN AAN DE STATUTEN
Art.28
De huidige statuten kunnen enkel gewijzigd worden op de gewone algemene vergadering, op voorstel van de raad van beheer of op voorstel van ten minst twee derde van de effectieve leden. Om aangenomen te worden moet een voorstel minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen hebben verenigd. Indien twee derde van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt er een tweede gewone algemene vergadering belegd, waarop ongeacht het
aantal aanwezigen, de wijzigingen worden goedgekeurd met een meerderheid van twee derde der geldig uitgebrachte stemmen. De voorgestelde wijzigingen worden minstens vijftien dagen voor de behandeling ter kennis gebracht van de effectieve leden. Elke wijziging aan de statuten zal bekend gemaakt worden in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad binnen één maand na de beslissing en meegedeeld worden aan het Secretariaat van de Vergadering der Afgevaardigden van de KKUSH .
Hetzelfde geldt voor de benoeming, ontslagname of herroeping (overlijden) van een bestuurder.


HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art.29
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de raad van bestuur en regelt alle zaken waarin de statuten niet voorzien. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten, met de wet en de regels en gewoonten van de KKUSH.


DIVERSE SCHIKKINGEN
Art.30
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar beginnen op de dag van de oprichting van de VZW en eindigen op 31 december 1997.
Art.31
De rekeningen van het voorbije boekjaar, de begroting voor het volgende worden jaarlijks voorgelegd ter goedkeuring aan de gewone algemene vergadering. De begroting stelt de gewone en uitzonderlijke ontvangsten en uitgaven voor van het volgende boekjaar. De goedkeuring van de rekeningen door de gewone algemene vergadering verleent de beheerders ontlasting voor de handelingen die hieruit blijken.


ONTBINDING EN VEREFFENING
Art.32
In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging, duidt de gewone algemene vergadering de vereffenaar of vereffenaars aan, stelt hun bevoegdheden vast en duidt de bestemming aan die aan het netto-actief van het sociale vermogen van de vereniging moet gegeven worden.
De gewone algemene vergadering kan slechts geldig vergaderen over de ontbinding van de vereniging overeenkomstig de artikels 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921.
Art.33
Voor al wat niet in deze statuten voorzien is gelden de bepalingen van de wet van 27.06.21 op de VZW en de regels en gewoonten van de KKUSH. Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2005.

bottom of page